08 Aralık 2022 Perşembe
Anasayfa > HABERLER > OSEV TÜZÜK (MUTABAKAT TUTANAĞI)

OSEV TÜZÜK (MUTABAKAT TUTANAĞI)

03.01.2019 17:23 12 14 16 18 yazdır
OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV) MUTABAKAT TUTANAĞI
OSEV TÜZÜK (MUTABAKAT TUTANAĞI)

OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV)MUTABAKAT TUTANAĞI

 

MADDE 1- GİRİŞ

 

Bugün insanlığın en önemli problemi, bireylerin, toplumların ve yönetimlerin insani değerlerden önemli ölçüde uzaklaşmış olmasıdır. Başka bir ifadeyle bugün insanlık ciddi bir “değerler krizi” yaşamaktadır.

 

Hayatımıza anlam veren sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, milli ve manevi değerlere bağlılık gibi yüksek insani değerlerin toplum hayatımızdan çıkarılması insanlarımızı ve insanlığı bunalıma sokmuş ve mutsuz etmiştir.

 

İnsanı, insan yapan tüm insani değerlerin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayatımızda yeniden etkin bir şekilde yaşanması, insanımızın mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasimizin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin yücelmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Unuttuğumuz, kaybettiğimiz veya terk ettiğimiz insani değerleri hayatımızın bütün safhalarında yeniden yaşayabilmek ve demokrasi standardımızı yükseltebilmek için

23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesi (f) bendi ve 25. maddesi ve 31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 94. maddesine göre aşağıda isim ve unvanları yazılı bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Sivil Tolum Kuruluşlarından bir araya gelenlerle “Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” oluşturmaya karar verilmiştir.

 

Bugün Osmaniye’mizdeki, Ülkemizdeki, Türk ve İslam âlemindeki,  özellikle son gelişmeler, terör, aile faciaları, boşanmalar, cinsel sapmalar, uyuşturucu, alkolizm, cinnetler, bunalımlar, cinayetler gibi toplumsal ve bireysel insani değerlerdeki sapmalar, yurdumuzun ve insanlığın önemli gündem maddeleri, “Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun bir an önce oluşturulmasını zaruri hale getirmiştir.

 

Diğer taraftan sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü kaybettiğimiz toplum hayatında ayırımcılık, önyargılı fikirler, ideolojik yaklaşımlar, maddiyatçılık ve menfaatçilik insani değerleri oldukça zayıflatmış ve aşındırmış, adeta hayatımızdan silip yok etmiştir.

 

İşte bu sebeplerden dolayı, “Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” insani, milli, manevi, çevresel değerler ve demokrasi konusunda son derece duyarlı olacak, bu konularla ilgili olarak toplumu bilgilendirecek, değişik etkinliklerde bulunacak, raporlar ve projeler hazırlayacaktır.

 

Ayrıca ve özellikle Osmaniye’mizin il olarak yeni olması nedeniyle, şehircilik açısından birçok eksiklikleri bulunmaktadır. Bu nedenle de çağdaş bir şehir olarak ortaya çıkabilmesi için yapılanların yanında yeni projelerle bu yolda ilgili birimlere yardımcı olmak, yapılan güzellikleri takdir etmek, eksiklikleri ve yanlış yapılan veya yanlış yapılmakta olan uygulamaları anında tespit edip ilgilileri uyarmak, yanlışlıkta ısrar edilmesi halinde durumu kamuoyuna bildirerek yanlışlığın giderilmesinde kamuoyu baskısı oluşturmak çok önem arz etmektedir. İşte “Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” aynı zamanda bu işlevi de toplum adına üstlenmeyi bir görev bilmiştir.  

 

MADDE 2- KISA AD, LOGO VE WEB İŞLEMLERİ

 

“Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu”nun kısa adı “OSEV” dir. Bundan sonra “OSEV” kısaltması kullanılacaktır. Logosu da ekte belirtildiği gibidir. (Ek-1)

 

Platformun web, sosyal medya ve e-mail adreslerini almaya ve bunları kullanmaya yetkili “Yürütme Kurulu”dur.

 

 

MADDE 3- KAPSAM

 

OSEV, Osmaniye ili ve ilçelerinde aktif faaliyetini sürdüren, sivil toplum kuruluşları, hemşehri kuruluş ve dernekleri, mahalle ve köy muhtarlıkları, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, kooperatifler, kültür ve spor kulüpleri, meslek odaları ve/veya birlikleri ve işçi ve memur sendikaları ve üst kuruluşlarının, federasyon ve konfederasyonları ve Osmaniye’yi dışarıda temsil eden hemşehri dernekleri ile Kanaat önderlerini kapsar.

 

MADDE 4- AMAÇ

 

OSEV, İnsani değerler ve demokrasi misyonu ile insanımızın Türk ve İslam topluluklarının mutluluğuna, toplumsal uzlaşmaya, barışa ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak, toplumu doğru bilgilendirmek, güçlü bir sivil toplum iradesi oluşturmak, özellikle deOsmaniye’nin sosyo ekonomik, sosyo kültürel, çevre ve şehircilik ve sosyal hayatın her alanında toplumsal mutabakatın sağlanması için Osmaniye’mizin çağdaş bir şehir olma yolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına proje sunmak, yapılan güzel faaliyetlerde ilgilileri takdir etmek, eksik ve yanlışlıklarda da ilgilileri ikaz etmek, gerektiğinde bunları kamuoyu ile paylaşmak, Osmaniye lobisi oluşturmak, Osmaniyelilik bilincini geliştirmek ve Osmaniye için birlikte hareket etmeyi amaçlamaktadır.

 

MADDE 5- DAYANAK

 

OSEV, 23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesi (f) bendindeki; “2- Bu Kanunun uygulanmasında;  f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder.” hükümlerine,

 

Aynı kanunun “Plâtform oluşturma” başlıklı 25. maddesindeki; “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

 

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.” hükümlerine,

 

31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin “Platformlar” başlıklı 94. maddesindeki; “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” hükümlerine istinaden kurulmuştur.

 

MADDE 6- PLATFORMUN ORGANLARI

 

OSEV; “Genel Kurul”,  “Kurucular Kurulu”, “Yürütme Kurulu” ve “Çalışma Kurulları”ndan oluşmaktadır.

 

MADDE 7- İLKELER

 

A- OSEV, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet hür ve bağımsız yaşamasını esas alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden taviz vermeme kararlılığında olan bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşların oluşturduğu bir Platformdur.

 

B-OSEV, Anayasamızın başlangıç kısmında yer alan değiştirilemez maddelerine Atatürk ilke ve inkılaplarına, Demokrasiye ve İnsan haklarına bağlı, toplumun maddi ve manevi değer yargılarına saygılı, Türk Milletinin devleti ve milleti ile hür ve bağımsız olarak sonsuza dek yaşatılmasını ilke edinmiştir.

 

C-OSEV’in faaliyet ve çalışmaları; işbirliği, demokrasi ve paylaşım esaslarına göre yapılır.

 

Ç- OSEV, bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilenlerden OSEV’e üye olanlardan oluşur. “Genel Kurul” altı ayda bir üye kuruluşlardan birinde toplanır. “Genel Kurul” gerekli görülen hallerde “Kurucular Kurulu” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Genel Kurul”da kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk kararı ile alınır.

 

D- OSEV, Platformunu destekleyenler, kişiler, kanaat önderleri ve kurumlar olabilir, bu kişiler, kanaat önderleri ve kurumlar platformun faaliyet ve çalışmalara yönelik önerilerde bulunabilir, maddi ve/veya manevi destek verebilirler fakat OSEV’in yönetimine karışamazlar.

 

E- OSEV, kendisini oluşturan bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşların üst kuruluşu değildir.

 

F- OSEV, gerektiğinde faaliyet ve çalışmaları ile ilgili; bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen OSEV’e üye olan kuruluş temsilcileri, bu kuruluşların önerilen üyeleri veya alanında uzman kişiler, kanaat önderleri ve kurumların gönüllü katılacağı “Çalışma Kurulları” oluşturabilir. “Çalışma Kurulları”nın hazırlayacağı raporları ve projeleri kamuoyu ile paylaşır.

 

MADDE 8- KURUCULAR KURULU

 

A- OSEV, bu tutanağın ek belgesinde (Ek-2) isimleri yazılı ve imzalı bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşlar tarafından kurulmuştur. Bu Kuruluşların temsilcileri “Kurucular Kurulu” olarak anılacaktır. “Kurucular Kurulu” üç ayda bir üye kuruluşlardan birinde toplanır. Kurucular Kurulu gerekli görülen hallerde “Yürütme Kurulu” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Kurucular Kurulu”nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk kararı ile alınır. Alınan kararlar “Yürütme Kurulu” tarafından uygulamaya konulur. “Kurucular Kurulu”, “Yürütme Kurulu”nun faaliyet ve çalışmalarını değerlendirir.

 

B- “Kurucular Kurulu” tarafından “OSEV çalışma usul ve esasları” belirleninceye kadar OSEV, bu mutabakat tutanağındaki esaslara göre “Kurucular Kurulu” tarafından yönetilir. “Yürütme Kurulu” tarafından faaliyet ve çalışmaları yürütülür.

 

MADDE 9- YÜRÜTME KURULU VE KOORDİNATÖR

 

A- OSEV “Genel Kurul” tarafından yılda bir OSEV’e üye kuruluş temsilcileri arasından dönüşümlü olarak OSEV “Koordinatör”ü belirlenir. “Koordinatör” aynı zamanda “Yürütme Kurulu”na başkanlık eder.

 

B- OSEV “Genel Kurul”u tarafından yılda bir kurulu oluşturan temsilciler arasından OSEV’in faaliyet ve çalışmalarını yürütecek10 kişilik “Yürütme Kurulu” istişare ile belirlenir. “Yürütme Kurulu” ilk toplantısında;  Sekreterlik, Teşkilatlanma, Mali İşler, Mevzuat ve Hukuk İşleri, Sosyal İşler, Dış İlişkiler, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Kültür ve Basın Sorumlusu şeklinde görev dağılımı yaparak faaliyet ve çalışmalarına başlar.

 

C- “Yürütme Kurulu” ayda bir üye kuruluşlardan birinde toplanır. “Yürütme Kurulu”gerekli görülen hallerde “Koordinatör” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Yürütme Kurulu”nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk kararı ile alınır.

 

D- “Yürütme Kurulu” yazışmaların yapılması, evrakların arşivlenmesi üye kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, toplantıların,  “Çalışma Kurulları”nın, faaliyetlerin ve çalışmaların koordine edilmesi ile görevli kuruldur.

 

E- OSEV “Koordinatör”ü ve “Yürütme Kurulu”olarak ekteki temsilciler bir sonraki döneme kadar belirlenmiştir. (Ek-3)

 

MADDE 10- ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

A-OSEV, bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen kuruluşlara açık bir Platformdur.

 

B- OSEV’e katılım için OSEV’in amaç, ilke ve çalışma alanlarını kabul etmek gereklidir.

 

C- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen kuruluşlardan OSEV’e üye olmak isteyenler yönetim kurullarından “Osmaniye Sevdalıları Platformu”na (OSEV) üyeliği kabul ediyor, mutabakat tutanağını onaylıyor, faaliyetlerine ve çalışmalarına destek vermeyi taahhüt ediyoruz.” şeklinde, temsilcilerini ve yedeğini belirlediklerini bir yönetim kurulu kararı alarak OSEV’e üyelik için başvuruda bulunur.

 

Ç- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşlardan OSEV’e üye olmak için başvuruda bulunanların üyeliklerinde “Kurucular Kurulu”nun oy birliği, OSEV’in kuruluş amacına ve ilkelerine ters düşen faaliyette bulunanlar ile OSEV’in faaliyetleri ve çalışmalarına etkin olarak katılmayanların üyeliklerine son verilmesi için “Kurucular Kurulu”nun oy çokluğu ile karar verilmesi gerekmektedir.

 

D-OSEV’e üye olan Kuruluşların, yönetim kurullarının değişmesi halinde üyelikleri yine devam eder. Bu kuruluşlar tekrar temsilcilerini ve yedeğini belirlediklerini yeni bir yönetim kurulu kararı alarak OSEV’e bildirir.

 

E- OSEV’e katılma ve ayrılma tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

 

MADDE 11- YERLEŞİM YERİ VE ADRES  

 

Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi no:21 Osmaniye Folklor Araştırma Derneği (OFAD) Merkez/OSMANİYE

 

Tel: (0328) 328 814 87 73 Fax: (0328) 328 813 33 31 İrtibat Cep Tel: 05333408918

 

MADDE 12- BÜTÇE

 

A- OSEV’in giderleri kuruculacak bir fon ile karşılanır. Bu fona OSEV üyesi bütün sivil toplum kuruluşları yapılan giderlere eşit olmak kaydıyla katkıda bulunur.

B- OSEV’in gelirleri şunlardır;  yardım, bağışlar ve  diğer gelirler.


MADDE 13- DİĞER HUSUSLAR

 

A- Bu mutabakat metninde yer alan hususları değiştirmeye ve yer almayan hususlar hakkında karar vermeye “Kurucular Kurulu” yetkilidir.

 

İş bu 13 (on üç) maddeden ve iki ek belgeden oluşan mutabakat tutanağı aşağıdaki isimleri ve temsilcileri belirtilen Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri tarafından  Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 07/01/2016 tarihinde imzalanarak kayıt altına alınmış ve OSEV faaliyetlerine başlamıştır.

 

Osmaniye’mizin çağdaş bir şehir olması için gerekli çalışmalar ile insani değerler ve demokrasi konusunda duyarlı olan bütün sivil toplum kuruluşlarını ve şahısları bu Platforma üye olmaya veya desteklemeye davet ediyoruz.

Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (OSEV) “Koordinatör”ü

 

Selahattin ARPACI,

 

Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (OSEV) “Yürütme Kurulu”

 

Abdullah GİZLİCE,

 

Mehmet ÇETİNKAYA,

 

Ali Turgay AKINCI,

 

Ahmet KANDEMİR,

 

Ahmet ÖZENER,

 

Haydar AKTÜRK,

 

Bestami ERDEM,

 

İsmet İPEK,

 

Cengiz BİBER,

 

Menderes DEMİR,

 

Belirlenmişlerdir.


 

EK-1  OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV) LOGOSU


 

Ek-2 OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV) KURUCULAR KURULU

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri